กพร. มุ่งฝึกอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน ชายแดนใต้

13 มีนาคม 2561
2,466

กพร. เปิดฝึกอบรมกว่า 10 หลักสูตร มุ่งฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนแก้ปัญหาชายแดนใต้

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และส่วนหนึ่งของจังหวัดสงขลา ได้แก่อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา เป็นพื้นที่มีเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เหมาะแก่การลงทุน การประกอบธุรกิจ กพร. มีภารกิจในการพัฒนากำลังคนด้านแรงงานให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว จึงดำเนินโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาทักษะฝีมือ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

สำหรับปี 2561 กพร. ดำเนินโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การฝึกอาชีพเสริม มีเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 660 คน ดำเนินการฝึกอบรมแล้วกว่า 380 คนในแต่ละสาขาอาชีพ กว่า 10 หลักสูตร อาทิ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างพ่นสีรถยนต์ ช่างซ่อมช่วงล่างรถยนต์ ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาประกอบอาหารไทย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทั้งนี้การฝึกทักษะ ในสาขาอาชีพต่างๆ ช่วยให้ผู้ฝึกอบรมมีทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ มีความพร้อมในการทำงาน สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวบรรเทาภาวะความยากจน และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง