เศรษฐกิจ

สศก.คาดข้าวนาปรังปีนี้ ราคาดีตันละ 7,748 บาท

สศก.คาดผลผลิตข้าวนาปรังปีนี้ 7.8 ล้านตัน ชี้ราคาข้าวเปลือกยังอยู่ในเกณฑ์ดี ตันละ 7,748 บาท

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ข้าวนาปรังปีการเพาะปลูก 2560/61 คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวนาปรัง ปริมาณ 7.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีเพาะปลูก 2559/60 จำนวน 1.2 ล้านตัน หรือ 19% จากเนื้อที่เพาะปลูก โดยผลผลิตต่อไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ 655 กิโลกรัม (ก.ก.) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 29 ก.ก.ต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้น 5% เนื่องจากมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของต้นข้าว

ส่วนพื้นที่เพาะปลูกคาดว่าจะมีจำนวน 11.9 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.4 ล้านไร่ หรือ 14% เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่และแหล่งน้ำตามธรรมชาติเมื่อต้นฤดูมีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่แล้ว ประกอบกับเกษตรกรบางส่วนปลูกชดเชยข้าวนาปีที่เสียหายจากน้ำท่วม รวมถึงเกษตรกรมีการขยายเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นในพื้นที่นาที่เคยปล่อยว่าง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเป็นกลุ่มพันธุ์ พบว่า พันธุ์ปทุมธานี 1 และข้าวเจ้าอื่นๆ มีเนื้อที่เพาะปลูกมากขึ้น ในขณะที่ข้าวเหนียว ซึ่งมีแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่เพาะปลูกลดลง เนื่องจากราคราที่เกษตรกรขายได้ ในปีที่แล้วดลง เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวเจ้าอื่นๆ แทน

สำหรับภาพรวมผลผลิตจำแนกตามกลุ่มพันธุ์ คาดว่า ข้าวปทุมธานี 1 จะมีผลผลิตประมาณ 500,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 21% เนื่องจากปีที่แล้วเป็นโรคใบหงิก แต่ปีนี้ต้นข้าวเจริญเติบโตดี ส่วนข้าวเจ้าอื่นๆ มีผลิตประมาณ 6.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีทีแล้ว 22% จากเนื้อที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น และข้าวเหนียว มีผลผลิตประมาณ 600,000 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่าานมา 4% เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกลดลง

ขณะที่ด้านราคา ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีมาจนถึงขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ในช่วง 2 เดือนแรกปี 2561 ระหว่างเดือนม.ค.-ก.พ. เฉลี่ยตันละ 7,748 บาท สูงขึ้นจากตันละ 7,438 บาท ในช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา หรือเพิ่มขึ้น 4.17% ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมี.ค-เม.ย. ประมาณ 58% ของผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้เตรียมการเพื่อให้การผลิตข้าวสอดคล้องกับความต้องการตลาด จึงเห็นชอบให้ดำเนินโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 ด้านการผลิตจำนวน 5 โครงการ วงเงินรวม 2,223.69 ล้านบาท ได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูทำนาปรังปี 2561 เป้าหมาย 150,000 ไร่ ใน 53 จังหวัด โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่

2. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดุนาปรังปี 2561 ของกรมพัฒนาที่ดิน เป้าหมาย 200,000 ไร่ ใน 22 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ไร่ละ 5 ก.ก. และสนับสนุนค่าไถ 2 ครั้งๆ ละ 500 บาท 3. โครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง 2561 เป้าหมายพื้นที่ 300,000 ใน 53 จังหวัด โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่นที่หลากหลาย ไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่

4. โครงการขยายการปลูกพืชสด ฤดูทำนาปรัง เป้าหมาย 200,000 ไร่ ใน 10 จังหวัด โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชสดไร่ละ 5 กก.และสนับสนุนค่าไถ 2 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท และ 5. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรังปี 2561 เป้าหมาย 400,000 ไร่ ใน 28 จังหวัด โดยสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอาหารสัตว์ คือ ต้นข้าวโพดพร้อมฝักและเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่