โปรดเกล้าฯ 'เชาวนะ ไตรมาศ' เป็นเลขาธิการสนง.ศาลรัฐธรรมนูญ

โปรดเกล้าฯ 'เชาวนะ ไตรมาศ' เป็นเลขาธิการสนง.ศาลรัฐธรรมนูญ

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ "เชาวนะ ไตรมาศ" เป็นเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเชาวนะ ไตรมาศ ข้าราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวิชาการ (นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญทรงคุณวุฒิ) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี