เลขาธิการปปช.ลาออก หลังสนช.เห็นชอบนั่งบอร์ด 'คตง.'

เลขาธิการปปช.ลาออก หลังสนช.เห็นชอบนั่งบอร์ด 'คตง.'

"สรรเสริญ" ร่อนจดหมายลาออกจากตำแหน่ง "เลขาธิการ ป.ป.ช." หลัง "สนช." เห็นชอบตำแหน่งกรรมการ "คตง."

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ประกาศกรณีนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ความว่า ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 ส.ค.60 ให้ความเห็นชอบให้ข้าพเจ้านายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ไปแล้ว นั้น โดยที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 ข้อ 14 กำหนดให้ผู้ได้รับความเห็นชอบจากสนช.ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการคตง. โดยที่ยังมิได้พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 6 (20) (21) และ (22) หรือยังประกอบวิชาชีพ ตามข้อ 6 (23) ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกจากตำแหน่ง หรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าว ต่อประธานสนช. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับความเห็นชอบของสนช. จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสนช.

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ข้าพเจ้าขอลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการป.ป.ช. รวมทั้งตำแหน่งที่ระบุไว้ในข้อ 6 (20) (21) (22) และ (23) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยท้ายหนังสือประกาศมีการลงชื่อนายสรรเสริญ พลเจียก