เศรษฐกิจ

เตรียมเปิดประมูลข้าวสต็อกของรัฐ 3-18 ก.ค.นี้

"กระทรวงพาณิชย์" เตรียมเปิดประมูลข้าวสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ปริมาณ 0.16 ล้านตัน เริ่ม 3-18 ก.ค.นี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 รองประธานกรรมการ นบข. (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) รับคำสั่งประธานกรรมการ นบข. (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เห็นชอบการออกประกาศเปิดประมูลจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ปริมาณ 0.16 ล้านตัน ตามแผนการระบายที่คณะกรรมการ นบข. เห็นชอบ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 (TOR) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ยังคงสาระสำคัญและเงื่อนไขการประมูลเช่นเดียวกับการเปิดประมูลข้าวที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โดยปริมาณข้าวที่นำมาเปิดประมูล 0.16 ล้านตัน จำนวน 28 คลัง ใน 14 จังหวัด เป็นคลังของ อคส. จำนวน 26 คลัง ปริมาณ 0.15 ล้านตัน และเป็นคลังของ อ.ต.ก. จำนวน 2 คลัง ปริมาณ 0.01 ล้านตัน ประกอบด้วยข้าว 8 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าว A1 เลิศ และ ปลายข้าว A1 โดยคุณสมบัติผู้เสนอซื้อ เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/รัฐวิสาหกิจ/สหกรณ์ ที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าข้าวหรือสินค้าเกษตร

และวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. เชิญผู้สนใจเข้ามารับฟังการชี้แจงเงื่อนไขการประมูล (TOR) ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจยื่นซองเสนอซื้อ ส่วนวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. เปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า ซึ่งจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ยื่นซอง ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้า นำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ

ส่วนในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ และวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน ตั้งแต่ เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ยื่นซองเสนอซื้อ และตั้งแต่ เวลา 12.30 น. เปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชน และสื่อมวลชน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th