โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง '12ศาสตราจารย์' จาก6มหาวิทยาลัย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง '12ศาสตราจารย์' จาก6มหาวิทยาลัย

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "12ศาสตราจารย์" จาก6มหาวิทยาลัย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัย ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จํานวน ๑๒ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒. รองศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูตะลุน ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

๓. รองศาสตราจารย์ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๔. รองศาสตราจารย์กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๕. รองศาสตราจารย์สุรพล เวียงนนท์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๖. รองศาสตราจารย์ประภัสสร์ เทพชาตรี ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการระหว่างประเทศ
สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

๗. รองศาสตราจารย์สุชาติ ลิ่มกตัญญู ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

๘. รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาภาพพิมพ์ สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๙. รองศาสตราจารย์นงนุช เหมืองสิน ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
....
๑๐. รองศาสตราจารย์สุพร ตรีพงษ์กรุณา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๑๑. รองศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
....
๑๒. รองศาสตราจารย์วิไล รังสาดทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี