เศรษฐกิจ

ทุ่มงบ2.5หมื่นล้าน ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพดี

รัฐบาลทุ่มงบ2.5หมื่นล้าน ตั้งเป้าปี60ขยายพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพดี ผลักดันใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้า ชูการตลาดนำการผลิตสนองผู้บริโภค

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยกำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ผ่านการดำเนินงาน 3 โครงการหลักต่อเนื่องกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี2560-2564 งบประมาณรวม 25,871.14 ล้านบาท อาทิ โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

พลโทสรรเสริญ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ทั่วประเทศ มีเกษตรแปลงใหญ่ที่ปลูกข้าวรวม 425 แปลง บนเนื้อที่ 1.05 ล้านไร่ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิได้ดำเนินแล้วใน 21 จังหวัด ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 64,000 ครัวเรือน แต่ละครัวเรือนไม่เกิน 125 กก. ส่วนการปลูกข้าวอินทรีย์มีแหล่งผลิตข้าวที่ได้รับการรับรองแล้วใน 47 จังหวัด จำนวน 5,362 แปลง พื้นที่รวม 60,056 ไร่

"พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. เร่งรัดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในปี 2560 โดยเพิ่มพื้นที่เป็น 750 แปลง เนื้อที่เพิ่มขึ้นอีก 0.75 ล้านไร่ ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีใน 21 จังหวัด จำนวนพื้นที่ 300,000 ไร่ ขยายพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ให้ได้ 1 ล้านไร่ภายใน 3 ปี ครอบคลุมเกษตรกรจำนวน 66,670 ราย นอกจากนี้ยังขอให้รณรงค์เพิ่มมูลค่าของผลผลิต ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ที่ผ่านงานวิจัยด้านเทคโนโลยีจากบัญชีนวัตกรรมไทยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มาเป็นฐานข้อมูลในลำดับแรก ยึดความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคนำการผลิต แล้วจัดหาตลาดรองรับผลผลิตจากพื้นที่แปลงใหญ่ให้มีราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วย" โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว