นายจ้างเฮ! ขยายเวลายื่นส่งเงินสมทบ บังคับใช้วันนี้

นายจ้างเฮ! ขยายเวลายื่นส่งเงินสมทบ บังคับใช้วันนี้

ประกาศราชกิจจาฯแล้ว นายจ้างเฮ! กระทรวงแรงงานขยายเวลายื่นส่งเงินสมทบ บังคับใช้วันนี้

ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนําส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่ปัจจุบันได้มีการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเพื่อพัฒนาการแข่งขันและการยอมรับของนานาอารยประเทศ ซึ่งจําเป็นต้องมีการพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของนายจ้างและเพื่อประโยชน์ของลูกจ้างให้ได้รับความคุ้มครอง เห็นสมควรขยายกําหนดเวลาให้นายจ้างยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและนําส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ขยายกําหนดเวลา กรณีนายจ้างยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนําส่งเงินสมทบตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยวิธีการนําส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) ออกไปอีกเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่พ้นกําหนดวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ การดําเนินการตามวรรคหนึ่งให้ใช้สําหรับการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนําส่งเงินสมทบสําหรับค่าจ้างตั้งแต่เดือนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป เป็นระยะเวลาสิบสองเดือน

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน