สั่งย้ายด่วน! 'สีหนาท ประยูรรัตน์' พ้นปปง.เข้ากรุสำนักนายกฯ

สั่งย้ายด่วน! 'สีหนาท ประยูรรัตน์' พ้นปปง.เข้ากรุสำนักนายกฯ

นายกฯออกคำสั่งย้ายด่วน! "พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์" พ้นปปง.เข้ากรุสำนักนายกฯ เซ่นคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2560 เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคำสั่งที่ 265/2559 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข่าวการกระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอกและเบียดบังเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ซึ่งกรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหาราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้ พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

ข้อ 2.ในระหว่างการปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการตามข้อ 1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านการปฎิรูปนระบบราชการ ระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และราชการอื่นตามที่มอบหมาย โดยให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม เบิกจ่ายจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในความควบคุมกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี