'กสทช.'เรียกคืนคลื่นวิทยุ537คลื่น ภายในเม.ย.60

'กสทช.'เรียกคืนคลื่นวิทยุ537คลื่น ภายในเม.ย.60

"บอร์ดกสทช." มีมติเรียกคืนคลื่นวิทยุจากหน่วยงานรัฐ-รัฐวิสาหกิจรวม 537 คลื่น ภายในเดือนเมษายน 2560

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด กสทช. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการเรียกคืนคลื่นความถี่วิทยุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆของรัฐ โดยระบุว่า ในส่วนของคลื่นวิทยุความถี่ เอฟ.เอ็ม. 105.5 เมกะเฮิรตซ์ (สถานีวิทยุ อีซี่ เอฟ.เอ็ม.) ที่ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ถือครอง และได้ทำสัญญาสัมปทานร่วม บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จะยังใช้งานได้ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 ส่วนคลื่นวิทยุอื่นๆ ที่มีอยู่ 537 คลื่น ที่ถือครองโดยหน่วยงานรัฐต่างจำนวน 21 หน่วยงาน กำหนดให้ส่งคืนคลื่นในเดือน เมษายน 2560 แต่หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะส่งคืนคลื่นความถี่ก่อนกำหนดดังกล่าวก็สามารถดำเนินการได้ และหากหน่วยงานใดมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานคลื่นความถี่ ขอให้แจงมายัง กสทช. เพื่อพิจารณาในแนวทางต่างๆต่อไป

ทั้งนี้สำหรับคลื่นความถี่ที่ทาง กสทช. เรียกคืนกลับมา ทาง กสทช. จะนำมาพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการจัดสรรใหม่ หรือ นำมาจัดทำเป็นวิทยุดิจิตอล

นอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ด กสทช. มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม เพื่อเป็นการจัดระเบียบการติดตั้งสายโทรคมนาคม โดยให้นำประกาศดังกล่าวไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป รวมทั้ง บอร์ด กสทช. ยังได้อนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย ภายใต้วงเงิน 72 ล้านบาท