‘คปภ.’ถกสมาคมแบงก์ออกบทบัญญัติลดข้อร้องเรียนประกัน

‘คปภ.’ถกสมาคมแบงก์ออกบทบัญญัติลดข้อร้องเรียนประกัน

“คปภ.” หารือสมาคมธนาคารไทย ออกบัญญัติ 12 ประการ ลดข้อร้องเรียนประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร

นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันช่องทางการขายประกันผ่านธนาคารได้รับความนิยมจากประชาชน ณ วันที่ 30 มิ.ย.2559 มีจำนวนเบี้ยรับรวมผ่านช่องทางธนาคารทั้งสิ้น 123,418 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 45.36% ของการขายประกันชีวิตทุกช่องทาง เติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อน 6.7%

ในขณะที่เบี้ยประกันวินาศภัยรับรวมผ่านช่องทางธนาคารทั้งสิ้น 12,337 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11.78% ของการขายประกันวินาศภัยรวมทุกช่องทาง เติบโตลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 4.16% จากข้อมูลการร้องเรียนการซื้อประกันภัยผ่านธนาคารพบว่า กว่าครึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ดังนั้นเพื่อสร้างวัฒนธรรมการขายประกันภัยผ่านธนาคารที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือประชาชนต้องมีความเข้าใจว่าการประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร รวมถึงต้องเข้าใจสิทธิของตนเองว่าสามารถเลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยจากธนาคารก็ได้และธนาคารเองไม่อาจใช้การทำประกันภัยเป็นเงื่อนไขต่อรองในการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมอื่นๆ หากผู้ซื้อและผู้ขายเข้าใจตรงกันแล้วก็จะช่วยให้ข้อขัดแย้งต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตลดลง

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของพนักงานธนาคาร คปภ. ได้หารือกับสมาคมธนาคารไทย เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับและควบคุมคุณภาพการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคาร และจากการหารือ สมาคมธนาคารไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติร่วมกันของภาคธนาคารเพื่อปรับปรุงคุณภาพการขาย โดยจะมีการแยกพื้นที่การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยออกจากเคาน์เตอร์รับฝากเงินและมีป้ายบอกชัดเจน รวมถึงการใช้กระบวนการกำกับและตรวจสอบคุณภาพการขายประกันภัยของธนาคาร 

ทั้งกระบวนการก่อน ระหว่างและหลังการขาย ซึ่งจะมีการนำเอาวิธีการสุ่มตรวจมาใช้ อีกทั้งจะมีการจัดทำคู่มือประกอบการขายและจัดอบรมความรู้เพื่อสร้างมาตรฐานการขายที่เป็นสากล สามารถยึดปฏิบัติได้เหมือนกันทุกธนาคาร

นอกจากนี้คปภ. ยังได้จัดทำข้อเสนอแนะ12ประการแก่ประชาชนในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายประกัน โดยก่อนซื้อ ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจว่าการประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร และที่สำคัญต้องขอดูใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยของพนักงานธนาคารก่อนซื้อทุกครั้ง ขณะที่ระหว่างซื้อ ผู้ซื้อควรเลือกความคุ้มครองตรงกับความต้องการมากที่สุดและควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อยกเว้นของกรมธรรม์นั้นๆ หากไม่เข้าใจต้องสอบถามก่อนตัดสินใจซื้อ 

อีกทั้งยังควรประมาณการรายรับรายจ่ายเพื่อสามารถจ่ายเบี้ยได้ครบตลอดอายุสัญญาและควรกรอกใบคำขอเอาประกันด้วยตนเองตามความเป็นจริง และหลังซื้อ ผู้ซื้อต้องชำระเบี้ยเข้าบัญชีบริษัทประกันเท่านั้น และจะต้องได้รับเอกสารชำระเงินจากธนาคาร พร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐานและเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว ควรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยว่าถูกต้อง และเป็นไปตามที่เสนอขายหรือไม่ 

หากไม่เป็นไปตามที่เสนอขายสามารถยกเลิกได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ กรณีเกิดข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดในกรมธรรม์ให้ติตต่อผู้ขายหรือบริษัทโดยเร็วที่สุด