ออมสินปล่อยกู้ฉุกเฉิน 5 หมื่นบาทช่วยน้ำท่วมปลอดดอบเบี้ยปีแรก

ออมสินปล่อยกู้ฉุกเฉิน 5 หมื่นบาทช่วยน้ำท่วมปลอดดอบเบี้ยปีแรก

"ออมสิน"ช่วยภัยน้ำท่วมปล่อยกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ปีแรก พร้อมพักชำระหนี้ให้ลูกค้าทุกประเภทสินเชื่อ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากการที่เกิดเหตุอุทกภัย น้ำท่วมหลายแห่งในพื้นที่ต่างๆ ได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อลูกค้าและประชาชนทั่วไป ธนาคารออมสินจึงมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน โดยดำเนินการสำรวจความเสียหายของลูกค้า และออกเยี่ยมเยียนประชาชนและลูกค้าในพื้นที่ และนำถุงยังชีพออกแจกจ่าย 

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ออกมาตรการด้านสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไปด้วย “สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน” โดยให้สิทธิ์ในวงเงินครอบครัวละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี (ดอกเบี้ย 0% ในปีแรก) หลังจากนั้น ปีที่ 2-5 คิดดอกเบี้ยตามปกติ คือ 1% ต่อเดือน โดยติดต่อได้ที่สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคาร ได้กำหนดเงื่อนไขการค้ำประกัน ซึ่งสามารถใช้หลักประกัน 2 แบบ คือ ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันก็ได้

“ธนาคารออมสินได้ผ่อนปรนสินเชื่อประเภทนี้ ให้สามารถนำไปบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมได้หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซ่อมแซมหรือซื้ออุปกรณ์เพื่อการประกอบอาชีพที่เสียหาย รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพภายหลังน้ำลดแล้ว เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตามความจำเป็น”

นอกจากนี้ ยังบรรเทาภาระลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งสามารถพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 2-3 ปี หรือชำระเงินต้นบางส่วนไม่เกิน 2 ปี หรือระหว่างพักชำระเงินต้น ให้ชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยปกติ 100% หรือชำระดอกเบี้ยปกติไม่น้อยกว่า 50% หรือขยายระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาพักชำระเงินต้น หรือไม่เกิน 2 เท่า ของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญากู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แต่ต้องไม่เกิน 20 ปี ทั้งนี้ ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.2559