ตลาดปรับพาร์ขั้นต่ำ 0.50 บาทมีผล 1 ต.ค.

ตลาดปรับพาร์ขั้นต่ำ 0.50 บาทมีผล 1 ต.ค.

ตลาดหลักทรัพย์ มุ่งพัฒนาเชิงคุณภาพ ปรับปรุงเกณฑ์รับหลักทรัพย์ เริ่ม 1 ม.ค. 2560 และปรับพาร์ขั้นต่ำ 0.50 บาทมีผล 1 ต.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ ปรับเกณฑ์การรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ทั้ง 2 ตลาด เน้นพัฒนาคุณภาพของหลักทรัพย์และเสริมสภาพคล่องการซื้อขาย ให้ตลาดทุนไทยเติบโตบนรากฐานที่แข็งแกร่ง เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2560 และกำหนดพาร์ขั้นต่ำ 0.5 บาท เริ่ม 1 ต.ค. 2559 พร้อมศึกษาการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กให้เข้าถึงแหล่งระดมทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจง่ายขึ้น

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ มุ่งพัฒนาคุณภาพของหลักทรัพย์และเสริมสภาพคล่องการซื้อขาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีรากฐานที่แข็งแกร่ง จึงปรับปรุงคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่อง สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่ธุรกิจที่เข้าจดทะเบียนมีขนาดใหญ่ขึ้น

สำหรับเกณฑ์ที่ปรับ อาทิ กำหนดให้บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียน ต้องมีส่วนผู้ถือหุ้นเป็นบวก ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) โดยบริษัทที่จะจดทะเบียนในเอ็ม เอ ไอ ต้องมีทุนชำระแล้ว และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิปีล่าสุดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ได้กำหนดให้บริษัท มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่า 25% เช่นเดียวกับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มีหุ้นหมุนเวียนในตลาดมากขึ้น รวมทั้งปรับคุณสมบัติของบริษัทที่จะจดทะเบียนด้วยเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (market capitalization) ให้ต้องเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นต้น โดยมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.2560 

“การปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบกับบริษัทที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณารับหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก”

ตลาดหลักทรัพย์ ยังกำหนดให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนต้องมีพาร์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ลงทุน อย่างไรก็ดี จะมีการยกเว้นการกำหนดพาร์ขั้นต่ำดังกล่าวสำหรับหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีราคาพาร์ต่ำกว่า 0.50 บาทในปัจจุบัน รวมถึงบางกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีความจำเป็นในการลดพาร์ไว้ให้ต่ำกว่า 0.50 บาท เช่น บริษัทที่มีราคาตลาดไม่น้อยกว่า 100 บาทต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง หรือบริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง เป็นต้น โดยการกำหนดพาร์ขั้นต่ำนี้ มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค.2559

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดเล็กที่ปัจุบันมีอยู่จำนวนมากทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงแหล่งระดมทุนได้ง่ายขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจตั้งต้น (startup) และวิสาหกิจขนาดเล็กสามารถพัฒนาธุรกิจได้ง่ายขึ้น