เปิดประตูสู่ “มรดกโลก”

เปิดประตูสู่ “มรดกโลก”

เป็นวาระที่เตรียมพร้อมกันมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับการผลักดันสงขลาสู่การเป็น “มรดกโลก”

ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก คาดว่าอีกประมาณ 2 ปี ชื่อของสงขลาน่าจะไปอยู่ในบัญชีมรดกโลกขององค์การยูเนสโก


สงขลา เป็นเมืองที่ถูกยกให้มรดกของชาติไทยด้วยเงื่อนไขของการเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน กอปรกับมีการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม ตลอดจนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบข้างไว้อย่างดี จึงทำให้สงขลากลายเป็นเมืองที่อยู่ในสายตา ควรค่าแก่การพัฒนาให้ไปสู่เมืองสากลในระดับโลกได้


สืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม กล่าวว่า สงขลามีหลายมิติ ตั้งแต่ยังเป็นเมืองสทิงพระเมื่อราว 800-1,000 ปีก่อน จากนั้นก็มีการเคลื่อนย้าย ซึ่งการกำหนดขอบข่ายความเป็นเมืองเก่าสงขลานั้นจะขมวดอยู่ใน 3 พื้นที่หลักๆ หรือ 3 ยุค คือ 1.เมืองเก่าฝั่งหัวเขาแดง อ.สิงหนคร (ก่อนพุทธศตวรรษที่ 22) ซึ่งเป็นเมืองเก่าในครั้งตั้งเมืองสงขลาในยุคนั้นปกครองเมืองโดยสุลต่านสุไลมานและทายาทที่มีเชื้อสายมุสลิม


2.เมืองเก่าฝั่งแหลมสน อ.สิงหนคร (พ.ศ.2223) เป็นพื้นที่การย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองเก่าฝั่งหัวเขาแดง แต่ในยุคนี้เปลี่ยนเจ้าเมืองมาเป็นชาวจีน โดยพระยาสุวรรณคีรี (เหยียง แซ่เฮา) นายอากรรังนกในยุคนั้นได้รับเลือกให้เป็นเจ้าเมืองสงขลาและสืบทอดมาอีก 8 รุ่น จนกระทั่งถึงยุคที่ 3.เมืองเก่าฝั่งบ่อยาง ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาปัจจุบัน (พ.ศ.2379) เป็นการขยายเมืองมาจากแหลมสนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจืด เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ต้นตระกูล ณ สงขลา จึงย้ายเมืองมาที่บ่อยาง แล้วพัฒนาพื้นที่ต่างๆ จนกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่มาถึงปัจจุบัน


“เมื่อคุณสมบัติเรามีพร้อม มีครบ เป็นจุดที่ทำให้ทุกคนหันมามองเมืองสงขลา มันก็มีค่าพอที่จะเป็นเมืองมรดกโลกได้”


อ.สืบสกุล เล่าว่า สงขลาเข้าเกณฑ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของมรดกโลกก็จริง แต่ต้องบูรณะเมืองเก่าทั้ง 3 แห่งนี้ให้ดี โดยใช้ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว


“เมื่อก่อนปีนัง มะละกา สงขลา คนที่มาย่านนี้จะมีล้านเศษๆ พอๆ กัน พอมะละกา ปีนังไปจดทะเบียนเป็นมรดกโลก คนเพิ่มขึ้น 5-6 ล้าน ขณะที่สงขลายังล้านกว่าๆ เหมือนเดิม ทั้งๆ ที่การเดินทางระหว่างปีนังมาสงขลาแค่ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆ ทำไมเราไม่เชื่อมเมืองสงขลากับปีนังให้เป็นเมืองมรดกโลก บางอย่างเราดีกว่า บางอย่างเขาดีกว่า แต่การเดินทางแค่ชั่วโมงกว่า ทำไมไม่เชื่อมมาสงขลา เพราะเราไม่ได้เป็นมรดกโลก อันนี้สำคัญ เราก็ปักธงแล้วว่าจะไปมรดกโลกให้ได้ ก็มีการคุยกันแล้วทุกฝ่าย มีการสำรวจจนพบว่าเกณฑ์มรดกโลกเรามี”


ไม่เพียงแค่เรื่องของการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่มรดกโลกยังเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทุกคนหันกลับมาดูแลรักษาเมืองเก่าสงขลาที่เป็นสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบไป สมดังพระราชดำรัสในรัชกาลที่ 6 ที่ตรัสกับกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ที่จะมาเป็นอุปราชทางมณฑลปักษ์ใต้ ว่า


“ที่เมืองสงขลาของมณฑลนครศรีธรรมราชนี้ ไม่ใช่มาครั้งแรก ได้มาแต่ก่อนเปนหลายครั้งแล้ว และตั้งใจจะมาอีก ยิ่งมาครั้งไร ยิ่งเพิ่มความรักใคร่มากขึ้นทุกที เพราะเหนเปนเสมือนหนึ่งรัตนในพระมหาพิไชยมงกุฎของฉัน ฉันจึงให้เธอผู้เปนน้องมาดูแล”


สำคัญขนาดนี้ก็คงจะถึงเวลาแล้วที่ชาวสงขลาและชาวไทยจะช่วยกันผลักดันให้ที่นี่เป็นเมืองมรดกโลก