แจงเหตุสั่งปลดปลดอธิการบดี มสธ.

แจงเหตุสั่งปลดปลดอธิการบดี มสธ.

"สมจินต์" รักษาการ อธิการบดี มสธ. แจงเหตุสภามหาวิทยาลัยสั่งปลด “ชัยเลิศ” พ้นอธิการบดี ชี้ไม่สนองนโยบายสภาฯ- ถูกร้องเรียนจากบุคลากร

รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในฐานะรักษาการอธิการบดี เปิดเผยว่าตามที่สภา มสธ. ซึ่งมี รศ.ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์ เป็นนายกสภา มสธ. ได้มีมติถอดถอน รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ออกจากตำแหน่งอธิการบดี มสธ. เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา และได้แต่งตั้งตนเป็นรักษาการอธิการบดีตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. นั้น สำหรับสาเหตุที่สภามหาวิทยาลัยต้องถอดถอน

รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พ้นจากตำแหน่งอธิการบดี มสธ. เนื่องจากมีปัญหาในการทำงาน และตั้งแต่เดือนพ.ย. 2558 บุคลากรของมสธ. ร้องเรียนมายังสภาฯ ว่า รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้เต็มเวลา ขณะที่สภาฯ ก็เห็นว่ารศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ตามที่เคยประกาศไว้ เช่น จำนวนนักศึกษาที่มาเรียน มสธ. ลดลงทุกปีๆละ 10,000 คน

รศ.ดร.สมจินต์ กล่าวต่อไปว่า แต่สำคัญที่สุด รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ ไม่สามารถทำงานร่วมกับสภาฯได้และยังไม่ทำตามมติสภาฯหลายเรื่อง ทั้งที่สภาฯมีอำนาจสูงสุด ล่าสุดสภาฯยังไม่ได้มีมติให้มีการสรรหานายยสภาฯและกรรมการสภาฯ ที่กำลังจะหมดวาระปลายปี 255แต่ รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  กลับไปหาตัวกรรมการสรรหามาแล้ว และจะให้สภาฯ เห็นชอบตามที่เสนอ ซึ่งไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ในการปฎิบัติงานหลายเรื่องรศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ ก็ไม่ได้แจ้งหรือขออนุมัติจากสภาฯ เช่น การไปดูงานต่างประเทศ หรือไปเรียนหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เป็นต้น ทั้งที่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ว่าการที่อธิการบดี ซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการนั้นถ้าจะปฎิบัติงานอะไร จะต้องแจ้งและขออนุมัติต่อสภาฯก่อน ซึ่ง รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) และมสธ. ของยืมตัวมาช่วยทำงาน

“รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ ไม่ได้เพิ่งมามีปัญหาในการทำงาน แต่มีมานานแล้ว เพราะมีบุคลากรของ มสธ. ร้องเรียนการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดี  ซึ่งทางสภาฯก็ได้ตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง และคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ได้เชิญรศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ มาให้ข้อมูล แต่ไม่มา แจ้งว่าติดภารกิจ ส่วนกรณีการไปเรียน วปอ.นั้นสภาฯ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ไม่มาขออนุมัติสภาฯ กลับไปขออนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) แทน ซึ่งเป็นการขออนุมัติที่ผิดหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม มติการถอนถอน ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้ว  หากรศ.ดร.นพ.ชัยเลิศจะไปฟ้องศาลปกครองก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่จะดำเนินการได้” รศ.ดร. สมจินต์ กล่าว