นบข.ขายข้าวสต็อกรัฐ 0.78 ล้านตัน ให้ผู้ชนะประมูล

นบข.ขายข้าวสต็อกรัฐ 0.78 ล้านตัน ให้ผู้ชนะประมูล

"กรมการค้าต่างประเทศ" เผย "นบข." เห็นชอบระบายข้าวสต็อกรัฐ 783,947.71 ตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อ 7,013.26 ล้านบาท ให้ผู้ชนะประมูล

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศได้เปิดซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 3/2559เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าจากผู้ที่มีคุณสมบัติเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (TOR) จำนวน 51 ราย สนใจยื่นซองเสนอซื้อ จำนวน 48 ราย ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 31 ราย ใน 118 คลัง ปริมาณ 1.175 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 98 ของปริมาณที่เปิดประมูล) มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 10,046 ล้านบาท โดยชนิดข้าวที่มีผู้เสนอราคาซื้อมากที่สุดเป็น ปลายข้าว A1 เลิศ ปริมาณ 390,311 ตัน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาได้แก่ ข้าวขาว 5% และข้าวท่อนหอมมะลิ

และเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ประธาน นบข. ได้เห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 3/2559 ให้แก่ผู้เสนอซื้อสูงสุด 23 ราย จำนวน 79 คลัง ปริมาณ 783,947.71 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 65.77 ของปริมาณข้าวสารที่เปิดประมูล) คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อ 7,013.26 ล้านบาท

โดยราคาที่เห็นชอบให้จำหน่าย ข้าวขาว 5% ประมาณ 11,050 – 11,500 บาท/ตัน ปลายข้าว A1 เลิศ ประมาณ7,019 – 9,200 บาท/ตัน และข้าวท่อนหอมมะลิ ประมาณ 7,500 - 9,581 บาท/ตัน ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าวนี้ผ่านเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ (Floor Price) ตามที่คณะทำงานฯ ได้คำนวณตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ นบข. ได้ให้ความเห็นชอบ โดยราคาที่จำหน่ายเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์ตลาดข้าวขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการใช้ข้าวสารในสต็อกของรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งที่ส่งผลให้ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ซึ่งราคาจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐครั้งนี้จะเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกชี้นำราคาข้าวในตลาดให้มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะได้เป็นผลดีต่อราคาส่งออกของข้าวไทย รวมทั้งราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับ

สำหรับการระบายข้าวโดยวิธีการเปิดประมูลภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติถึงรัฐบาลปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 – 29 พฤษภาคม 2559 กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ดำเนินการระบายข้าวที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ให้ความเห็นชอบแล้ว ปริมาณทั้งสิ้น 5,481,679.30 ตัน คิดเป็นมูลค่า 58,278.04 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป จำนวน 13 ครั้ง ปริมาณ 5,422,070.93 ตัน คิดเป็นมูลค่า 57,707.62 ล้านบาท และเข้าสู่อุตสาหกรรม จำนวน 3 ครั้ง ปริมาณ 258,787.88 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,670.13 ล้านบาท