คลังเตรียมมาตรการจ้างผู้สูงวัยทำงาน

คลังเตรียมมาตรการจ้างผู้สูงวัยทำงาน

“คลัง” เตรียมมาตรการเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชน จ้างงานผู้สูงอายุทำงาน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) อยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อเตรียมมาตรการรองรับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ ซึ่งนอกเหนือจากการกระตุ้นให้ภาคเอกชนจ้างานคนสูงอายุ ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้สูงขึ้น ซึ่งจะลดภาระการคลังที่จะต้องจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุแล้ว สศค.ยังมีอีกหลายมาตรการ

“ยังมีอีก 4-5 มาตรการที่กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษา เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ เช่น แนวทางการสนับสนุนให้คนออมเงินในกองทุนเงินออมแห่งชาติ ตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อให้มีเงินบำนาญเพียงพอในยามชรา เป็นต้น”

ก่อนหน้านี้ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง กำลังพิจารณาที่จะปรับปรุงการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่ปัจจุบัน จ่ายให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกคน เป็นการจ่ายให้แก่กลุ่มคนสูงอายุที่มีความจำเป็นเท่านั้น โดยอาจใช้เกณฑ์ รายได้ กรณีที่ผู้สูงอายุมีรายได้ ตั้งแต่ 9 พันบาท/เดือนขึ้น หรือมีสินทรัพย์รวมกันตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป จะไม่ได้รับเบี้ยยังชีพคนชรา ที่ปัจจุบันได้เฉลี่ยคนละ 600 บาท ซึ่งมีผู้สูงอายุเกือบ 10 ล้านคนที่ได้รับเบี้ยยังชีพดังกล่าว โดยรัฐต้องตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ราว 6 หมื่นล้านบาทต่อปี และจะเพิ่มเป็น 9 หมื่นล้านบาทต่อปี ในปี 2567

ทั้งนี้ ปัจจุบันสังคมไทย กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ราว 14% ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่า ภายในปี 2568 สังคมไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ กล่าวคือ มีประชากรสูงอายุราว 21.2%