โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ตุลาการศาลปกครองสูงสุด' 13 ราย

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ตุลาการศาลปกครองสูงสุด' 13 ราย
7 เมษายน 2559
4,980

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ตุลาการศาลปกครองสูงสุด" 13 ราย

ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๒ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๘๐ ง ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ด้วยในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จํานวน ๑๓ ราย ดังนี้
๑. นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๒. นายประสาท พงษ์สุวรรณ์ เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๓. นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์ เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๔. นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๕. นายอนุวัฒน์ ธาราแสวง เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๖. นายชูชาติ อัศวโรจน์ เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๗. นายมานิตย์ วงศ์เสรี เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๘. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๙. นางรดาวรรณ วานิช เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๑๐. นายอนุพงศ์ สุขเกษม เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๑๑. นายกมล สกลเดชา เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๑๒. นายประนัย วณิชชานนท์ เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด
๑๓. นายรัฐกิจ มานะทัต เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด

และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด ตามที่เสนอทุกราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง