ครม.แต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง

ครม.แต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง
1 มีนาคม 2559
2,414

มติครม.แต่งตั้ง"ข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิ"ก.สาธารณสุข" และหลายตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายสรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 

เห็นชอบปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจำ        

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจำ จำนวน 4 คน โดยให้มีอำนาจหน้าที่คงเดิม ดังนี้  1. ลำดับที่ 7 เปลี่ยนจาก อธิบดีกรมการบินพลเรือน กรรมการ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรรมการ   2. ลำดับที่ 8 เปลี่ยนจาก รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน (ฝ่ายเศรษฐกิจ) กรรมการและเลขานุการ เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ        

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบ 3. ลำดับที่ 9 เปลี่ยนจาก ผู้อำนวยการสำนักกำกับกิจการขนส่งทางอากาศ  กรมการบินพลเรือน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็น ผู้จัดการฝ่ายการต่างประเทศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และ   4. ลำดับที่ 12 เปลี่ยนจาก หัวหน้ากลุ่มความตกลงและเจรจาสิทธิการบิน สำนักกำกับกิจการขนส่งทางอากาศ กรมการบินพลเรือน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็น หัวหน้ากองความตกลงระหว่างประเทศ ฝ่ายการต่างประเทศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อนุมัติ ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย          

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ในส่วนที่ 3 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย และส่วนที่ 4 องค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยในคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ดังนี้  1. ส่วนที่ 3 แก้ไข ข้อ 3.1 จากเดิม รองอธิบดี รับผิดชอบงานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย เป็น รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 2 คน ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบหมายเป็นรองเลขาธิการ    

2. ส่วนที่ 4  2.1 ยกเลิก องค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยในคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ในลำดับที่ 2 (ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และลำดับที่ 3 (รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน)   

2.2 แก้ไขเพิ่มเติม ลำดับที่ 4 จากเดิม อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ผู้แทนไทยสำรองในคณะกรรมการร่วม เป็น อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย และเป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง     

2.3 แก้ไขเพิ่มเติม ลำดับที่ 5 จากเดิม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผู้รับผิดชอบงานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ผู้แทนสำรองในคณะกรรมการร่วม เป็น รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 2 คน ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบหมายเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย และเป็นผู้แทนถาวรไทยสำรองในคณะกรรมการร่วมกรรมาธิการแม่น้ำโขง 

แต่งตั้งเอกอัครราชทูตรวันดา ประจำประเทศไทย     

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐรวันดามีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นางสาวเวเนเซีย เซบูดันดี (Miss Venetia Sebudandi) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐรวันดาประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น สืบแทน นายชาลส์ มูริกันเด (Mr. Charles Murigande) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

แต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ แต่งตั้งนายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ แทนนายพิทักษ์ ดิเรกสุนทร ที่ลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

เห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ      

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งตั้งนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้อำนวยการ ขสมก.) ตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นรวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

แต่งตั้งกก.ในคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐแทนกรรมการที่ลาออก    

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอแต่งตั้งนายสมภพ อมาตยกุล เป็น กรรมการ คปร. แทนนายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการแล้ว เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  

       

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง