'พาณิชย์' ตั้งเป้าผลิตข้าวปีนี้ที่ 25-27 ล้านตัน

'พาณิชย์' ตั้งเป้าผลิตข้าวปีนี้ที่ 25-27 ล้านตัน

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าทำแผนยุทธศาสตร์ข้าวครบวงจร ตั้งเป้าผลผลิตข้าวปีนี้ 25-27 ล้านตันข้าวเปลือก

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบการจัดทำแผนข้าวครบวงจร ซึ่งเป็นแผนงานที่จะทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ตั้งเป้าจะมีการติดตามการทำ งานในทุกๆ 6 เดือน 12 เดือน 18 เดือน

โดยแผนดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่มีการทำเป็นยุทธศาสตร์ข้าวที่มีแผนงานอย่างชัดเจน เน้นการปรับเปลี่ยน ทำการตลาด การผลิต มีการกำหนดตลาดขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตให้ครบวงจรในพื้นที่ และให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง ข้อมูลข้าวสารได้ถูกต้อง โดยในปีนี้กำหนดปริมาณการผลิตข้าวอยู่ที่ 25 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ต้องดูในเรื่องผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งจึงมีเผื่อเหลือและขาดไว้ที่ 27 ล้านตันข้าวเปลือก

พร้อมกันนี้ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการตามแผนข้าวครบวงจรวงเงินรวมประมาณ 10,080 ล้านบาท แบ่งเป็น มาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เงินจากงบกลางปี 2559 จำนวน 3,319 ล้านบาท และกระทรวงพาณิชย์ จะใช้งบ ประมาณ 6,674 ล้านบาท โดยจะขอจัดสรรงบประมาณในปี 2560

สำหรับมาตรการของกระทรวงเกษตรฯ ประกอบไปด้วย 4 มาตรการ คือ 1.โครงการส่งเสริมให้ เกษตกรใช้เมล็ดพันธ์คุณภาพดี วงเงิน 206 ล้านบาท, 2.สนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตกรชาวนาที่หัน ไปปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ โดยให้ ธ.ก.ส.จัดสินเชื่อดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อปี โดย ธ.ก.ส.จะมา ขอชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลร้อยละ 3.9 โดยชาวนารวมกลุ่มกู้ได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท วงเงินสิน เชื่อ 83 ล้านบาท, 3.มาตรการจูงใจในการปรับเปลี่ยนให้มีการปลุกพืชที่หลากหลายทั้งแบบถาวร และ ระยะสั้น กำหนดไว้ใน 3 แสนไร่ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด งบประมาณ 648 ล้าน บาท และ 4.มาตรการในการจูงใจพักดินในการเพาะปลูกในพื้นที่ 5 แสนไร่ คาดว่ามีเกษตรกรเข้าร่วม 25,000 ครัวเรือน วงเงิน 2,382 ล้านบาท ซึ่ง มาตรการทั้งหมดกระทรวงเกษตรฯจะเสนอเข้าสู่ ครม.อีกครั้ง