แต่งตั้ง '3กรรมการ' การกีฬาแห่งประเทศไทย

แต่งตั้ง '3กรรมการ' การกีฬาแห่งประเทศไทย
18 พฤศจิกายน 2558
1,889

ประกาศสํานักนายกฯ แต่งตั้ง อรรถฤทธิ์,ชูเกียรติ และพล.อ.อดุลยเดช เป็นบอร์ด การกีฬาแห่งประเทศไทย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (17พ.ย.) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอและได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ และลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามลําดับ นั้น

บัดนี้ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ประกอบกับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยชุดเดิม ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รักษาการและปฏิบัติหน้าที่ครบ ๑๘๐ วัน ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย จํานวน ๓ คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
๑. นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชศาสตร์การกีฬา
๒. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
๓. พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง