เปิดผลประเมิน 35 องค์การมหาชน

เปิดผลประเมิน 35 องค์การมหาชน

เปิดผลประเมิน 35 องค์การมหาชน กลุ่มควรพัฒนาคือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ศูนย์คุณธรรม และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

แหล่งข่าวจากที่ประชุมครม.ได้เปิดเผยถึง"รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557"ขององค์การมหาชนจำนวน 35 แห่ง ที่สำนักงานก.พ.ร. เสนอผ่านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ครม.มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 10พ.ย.ที่ผ่านมานั้น ก.พ.ร.ได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนจำนวน 4 ด้าน คือ 

1.ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ที่ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ การจัดตั้ง อำนาจหน้าที่ และงานที่องค์การมหาชนได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากรัฐบาล 2.ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยประเมินจากการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 3.ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ความคุ้มค่าในการบริหารและใช้งบประมาณ รวมถึงทรัพยากรทางการเงินอื่น และ4.ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ซึ่งประเมินความสามารถในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและกำกับดูแลตนเองที่ดี ความสามารถในการก้าวสู่อนาคตหรือการเตรียมพร้อมริหารการเปลี่ยนแปลงให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาต่อเนื่อง มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

"และการปฏิบัติงานตามมติครม.เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2552 เรื่องแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชนต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการประเมินการพัฒนาองค์กรในระยะยาว"

ขณะเดียวกันสำนักงานก.พ.ร. ยังได้จัดกลุ่มขององค์การมหาชนไว้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มดีเด่น กลุ่มทั่วไปและกลุ่มควรพัฒนาโดยในกลุ่มดีเด่นมี 3 องค์กร คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ซึ่งถือเป็นต้นแบบทางด้านวิธีการทำงาน กลไกการทำงาน หลักการดำเนินกิจการเพื่อประสบความสำเร็จ มีความสามารถในการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลที่ดี และสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล รวมทั้งไม่มีการร้องเรียนทางด้านการบริหารองค์กร 

กลุ่มทั่วไปมี 29 องค์กร ได้แก่ 1.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 2.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 3.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 4.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 5.สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 6.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 7. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 8.สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 9.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 10.สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ

11.ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 12.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 13.สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 14.สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 15.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 16.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 17.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 18.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 19.สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 20. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

21.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 22.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 23.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 24.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 26.หอภาพยนตร์ 27.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 28.สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 29.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

"ซึ่งกลุ่มทั่วไป มีความสามารถในการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลที่ดี และสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และอาจมีการร้องเรียนทางด้านการบริหารองค์กรหรือการกำกับดูแล"

ส่วนกลุ่มควรพัฒนา มี 3 องค์กร ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ศูนย์คุณธรรม และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ท้ังนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และสถาบันเพื่อความยุติธรรม เป็นองค์การมหาชนที่เข้าสู่ระบบการจัดทำคำรับรองราปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2557 เป็นปีแรก

"โดยกลุ่มควรพัฒนานั้น อาจมีการร้องเรียนทางด้านการบริหารองค์กร ที่ควรเพิ่มการสร้างามเข้มแข็งให้มีการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้มากขึ้น"