กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกพาสปอร์ต'จาตุรนต์'

กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกพาสปอร์ต'จาตุรนต์'

กต. ยกเลิกพาสปอร์ต"จาตุรนต์ ฉายแสง"แล้ว กรณีเป็นผู้ต้องหาคดีขัดคำสั่งคสช.ที่ไม่เข้ารายงานตัว

แหล่งข่าวกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินการยกเลิกหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตแบบบุคคลทั่วไป (เล่มสีแดง) ของนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย และอดีต รมว.ศึกษาธิการ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ส่งหนังสือเพื่อยื่นคำร้องขอให้กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินงานยกเลิกพาสปอร์ต เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน

ซึ่งขณะนี้มีผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในหนังสือระบุถึงสาเหตุการยกเลิกพาสปอร์ตของนายจาตุรนต์ ในเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่นายจาตุรนต์ เป็นผู้ต้องหาคดีขัดคำสั่งคสช.ที่ไม่เข้ารายงานตัว ในการกระทำการยุยง ปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ หรือละเมิดกฎหมายแผ่นดินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 กรณีการร่วมปาฐกถาที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศไม่สามารถยกเลิกพาสปอร์ตได้เอง นอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิสตช. อสส. ศาล จะทำเรื่องส่งมายังกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

หมวด ๗

การปฏิเสธหรือยับยั้งคำขอหนังสือเดินทาง

ข้อ ๒๑ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธหรือยับยั้งการขอ หรือแก้ไขหนังสือเดินทางในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อผู้ร้องมีหนังสือเดินทางประเภทเดียวกันที่ยังคงมีอายุใช้ได้อยู่ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด

(๒) เมื่อได้รับแจ้งว่าผู้ร้องเป็นผู้ซึ่งกำลังรับโทษในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ได้มีการออกหมายจับไว้แล้ว ซึ่งศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจเห็นว่าไม่ควรจะออกหนังสือเดินทางให้

(๓) เมื่อผู้ร้องเป็นผู้ที่ศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายอื่นสั่งห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

(๔) เมื่อผู้ร้องกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติทางราชการ ซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือปิดบังความจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือแสดงเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จในการขอหนังสือเดินทาง หรือไม่อยู่ในฐานะที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้ หรือหากเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จะเป็นภัยต่อสวัสดิภาพของผู้เดินทางเอง หรือจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัย หรือชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทย 

ข้อ ๒๒ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธหรือยับยั้งการขอและออกหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ร้องซึ่งหนังสือเดินทางเดิมสูญหายเกินกว่า ๒ ครั้งในรอบ ๑ ปี นับจากวันขอครั้งแรก จนกว่าบุคคลผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการสูญหายโดยสุจริต

"จาตุรนต์"เผยยังไม่รู้ข่าวถูกถอนพาสสปอร์ต   

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกระแสข่าวถูกยกเลิกหนังสือเดินทาง ว่า ในเบื้องต้นตนยังไม่ทราบรายละเอียด เพราะยังไม่ได้รับแจ้งจากทางกระทรวงการต่างประเทศ

แต่หากเป็นไปตามข่าวจริงตนก็คงจะต้องไปขอทราบเหตุผลว่ายกเลิกด้วยเหตุอะไร และคงต้องดำเนินการเพื่อให้ได้สิทธิกลับคืนมา อย่างไรก็ตาม ตนไม่แน่ใจว่ากระทรวงการต่างประเทศใช้อำนาจตามกฎหมายใด ในการยกเลิกหนังสือเดินทางของตน และใช้อย่างถูกต้องหรือไม่ด้วย