คลังย้ำซื้อLTF-RMFหักลดหย่อนภาษีไม่เกิน15%

คลังย้ำซื้อLTF-RMFหักลดหย่อนภาษีไม่เกิน15%

"สมหมาย" ย้ำประกาศสรรพากรนำเงินซื้อกองทุน LTF-RMF หักลดหย่อนภาษี คำนวณจากยอดเงินต้องเสียภาษี ไม่เกิน 15% ของรายได้

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หลังจากอธิบดีกรมสรรพากร ออกประกาศ ฉบับที่ 257-259 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เกี่ยวกับข้อกำหนดการนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุน เพื่อต้องการให้ชัดเจนมากขึ้น

ทั้งนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงสำหรับการซื้อกองทุน LTF ได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเป็นคำว่า “ผู้มีเงินได้สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี (จากเดิม ของเงินได้) และไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย 2. การเปลี่ยนแปลงสำหรับการซื้อกองทุน RMF ได้เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับ LTF เพิ่มเติมเป็นคำว่า “ผู้มีเงินได้สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี (จากเดิม ของเงินได้) และไม่เกิน 500,000 บาท” (รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข., และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน)

ข้อความที่เปลี่ยนแปลงจากคำว่า “เงินได้” เป็นคำว่า “เงินได้ที่ต้องเสียภาษี” ได้ส่งผลกระทบต่อเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 42 ไม่สามารถนำมารวมเป็นฐานเพื่อซื้อ LTF หรือ RMF ได้ จึงทำให้นักลงทุนที่มีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 42 ไม่สามารถนำเงินได้เหล่านั้นมารวมคำนวณเพื่อหายอดเงินสูงสุด เพื่อซื้อกองทุน LTF & RMF ได้ กรณีนี้จะซื้อLTFและRMFจะซื้อได้เฉพาะเงินได้ต้องเสียภาษีเท่านั้น ส่วนเงื่อนไข LTF ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี และ RMF ต้องลงทุนไม่น้อย 5 ปีเต็มและอายุ 55 ปี กับรวมกับกองทุนอื่น LTF ไม่เกิน 500,000 บาท กฎหมายยังเหมือนเดิมไม่มีการปลี่ยนแปลง

ยกตัวอย่างเช่น นาย ก มีเงินได้ตามมาตรา 40 จำนวน 1,000,000 บาท และมีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 42 อีก 500,000 บาท คิดตามเงื่อนไขเดิม นาย ก จะซื้อ LTF & RMF ได้สูงสุด 225,000 บาท (15% ของ 1,500,000 บาท) คิดตามเงื่อนไขใหม่ นาย ก จะซื้อ LTF & RMF ได้สูงสุด 150,000 บาท (15% ของ 1,000,000 บาท)