คําสั่งคสช.ตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

คําสั่งคสช.ตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

"ประยุทธ์" ออกคําสั่งคสช.ที่1/58 แต่งตั้งบุคคลเป็น "คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (14ม.ค.) คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๘เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกําหนดองค์ประกอบของ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

ข้อ ๑ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย

๑) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ

๒) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

๓) นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

๔) หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองประธานกรรมการ

๕) พลเอก อุดมเดช สีตบุตร กรรมการ

๖) พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ กรรมการ

๗) พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง กรรมการ

๘) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ

๙) นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการ

๑๐) นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ

๑๑) นางจุรี วิจิตรวาทการ กรรมการ

๑๒) นายต่อตระกูล ยมนาค กรรมการ

๑๓) นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการ

๑๔) นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการ

๑๕) รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์สังศิต พิริยะรังสรรค์กรรมการ

๑๖) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ

๑๗) ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กรรมการและเลขานุการ

๑๘) ผู้แทนสํานักงบประมาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๑)

๑๙) ผู้แทนสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๒)

๒๐) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๓)

ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทําแนวทางและมาตรการในการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างและประสานความร่วมมือในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินการตามนโยบายในเรื่องดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและไปในทิศทางเดียวกันและเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป

(๒) ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนในการต่อต้านป้องกัน และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๓) จัดทําผลการดําเนินการและเสนอแนะความเห็นหรือกลไกในการดําเนินการที่จําเป็นในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือเพื่อมีมติสั่งการให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ

(๔) จัดทําข้อเสนอแนะในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบไปยังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(๕) ในกรณีที่เห็นสมควรอาจแจ้งต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อขอให้มีการประชุมร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อปรึกษาหารือหรือพิจารณาแนวทางการดําเนินการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดผลอย่างเป็นรปธรรมมากขึ้น

(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามความจําเป็น

(๗) เชิญเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริง ความเห็นหรือคําแนะนําทางวิชาการ หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ