โปรดเกล้าฯ'พัชรวาท'พ้นผบ.ตร.

โปรดเกล้าฯ'พัชรวาท'พ้นผบ.ตร.
10 พฤศจิกายน 2557
11,651

โปรดเกล้าฯ'พัชรวาท'พ้นตำแหน่ง ผบ.ตร. ตั้งแต่1ต.ค.52

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการตํารวจพ้นจากตําแหน่ง

ด้วย พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ข้าราชการตํารวจ ตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ แต่เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและความผิดทางอาญา สํานักนายกรัฐมนตรีจึงได้มีคําสั่งลงโทษปลด พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ออกจากราชการ ตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ต่อมาคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) ได้มีมติให้สั่งยกโทษปลด พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ออกจากราชการ และศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาให้ปฏิบัติตามมติ ก.ตร. ดังกล่าว ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคําสั่ง ฉบับที่ ๙๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ยกโทษปลดออกจากราชการ โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะผู้ใช้อํานาจนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งยกโทษปลด พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ออกจากราชการ และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พ้นจากตําแหน่งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ พ้นจากตำแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง