โปรดเกล้าฯตั้งสนช.อีก28คน

โปรดเกล้าฯตั้งสนช.อีก28คน
27 กันยายน 2557
3,532

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สนช.เพิ่ม 28 คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สนช.เพิ่ม 28 คน มี "พล.ท.พิศณุ" คนใกล้ชิด "ป๋าเปรม" ร่วมด้วย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ในเล่ม ที่ 131 ตอนพิเศษ 191 ง. ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพิ่มเติม ตามมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จำนวน 28 คน ดังนี้

1. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

2. พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ

3. นางจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร

4. นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล

5. นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

6. พลตรี ณัฐ อินทรเจริญ

7. พลเอก ดนัย มีชูเวท

8. นายแถมสิน รัตนพันธุ์

9. พลตรี เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

10. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ

11. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ

12. พลเอก โปฎก บุนนาค

13. พันเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์

14. พลโท พิศณุ พุทธวงศ์

15. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์

16. พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม

17. พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ

18. พลเอก วินัย สร้างสุขดี

19. นายวรพล โสคติยานุรักษ์

20. พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ

21 พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง

22. พลเอก สุนทร ขําคมกุล

23. นางสุรางคณา วายุภาพ

24. นายอนุมัติ อาหมัด

25. พลตรี อภิรัชต์ คงสมพงษ์

26. พลเอก อรุณ สมตน

27. พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์

28. พลเอก อุทิศ สุนทร

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผ้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง