จี้จุดอ่อนลงทุนรัฐ ปกปิดข้อมูล'เอื้อคอร์รัปชัน'

จี้จุดอ่อนลงทุนรัฐ ปกปิดข้อมูล'เอื้อคอร์รัปชัน'
28 มีนาคม 2557
2,484

"ทีดีอาร์ไอ" ชี้จุดอ่อนโครงการลงทุนของรัฐ ระบุเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างต่ำ เอื้อคอร์รัปชัน แนะโยกสขร.ไปสังกัดองค์กรอิสระ

"ทีดีอาร์ไอ" ชี้จุดอ่อนโครงการลงทุนของรัฐ ระบุเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างต่ำ เอื้อคอร์รัปชัน แนะโยกสขร.ไปสังกัดองค์กรอิสระ แทนขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะที่ผลวิจัยระบุหน่วยงานราชการ 70% ไม่เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซด์ ขณะที่ 22% เปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับย่ำแย่

น.ส.บุญวรา สุมะโน นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศไทย ที่อยู่ในแผนการลงทุนของหน่วยงานราชการต่างๆ นั้นจากการศึกษาของทีดีอาร์ไอพบว่ายังมีหน่วยงานรัฐจำนวนมาก ที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในช่องทางที่ประชาชนจะเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ประชาชนตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณในโครงการของภาครัฐได้ยากและกลายเป็นช่องทางที่นำไปสู่การรั่วไหลของการใช้งบประมาณได้

ปัจุบันแม้จะมีข้อกำหนดของทางราชการให้หน่วยงานต่างๆเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้าง ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน แต่พบว่าในปัจจุบันยังมีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้ประชาชนรับทราบ ยังน้อยมาก ดังนั้นในอนาคตจะต้องปรับปรุง การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณของภาครัฐในโครงการต่างๆได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนั้นทีดีอาร์ไอยังเสนอว่า ควรโอนย้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ คือ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.)ซึ่งปัจจุบันเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอาจทำให้อาจมีปัญหาในเรื่องของความเป็นอิสระในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลให้ประชาชนทราบ ดังนั้นจึงควรมีการโอนย้าย สขร.ไปอยู่ใต้การกำกับดูแลขององค์กรอิสระ เช่น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้การทำงานของ สขร.มีอิสระและเป็น

กลางสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐให้กับประชาชนได้รับรู้ได้รวดเร็วมากขึ้น

“การโอนหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้มาอยู่ใต้การกำกับดูแลขององค์กรอิสระเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้ง่ายกว่าการตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการจัดตั้งและต้องใช้งบประมาณมากกว่า” น.ส.บุญวรากล่าว

นายธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยทีดีอาร์ไอ กล่าวถึงผลการสำรวจข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.) ว่า ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐยังคงถูกร้องเรียนโดยเฉพาะเรื่องไม่เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง หรือเปิดเผยข้อมูลล่าช้าถึง30% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ค่อยมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนมากนัก

นอกจากนั้นยังพบว่ากว่า 70% ของหน่วยงานรัฐ ทั้งที่เป็นหน่วยงานกลางและที่เป็นหน่วยงานระดับส่วนท้องถิ่น ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ ขณะที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 22% ถูกจัดการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับที่แย่-แย่มาก ในการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ โดยบางหน่วยงานไม่สามารถตรวจสอบ จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งหมด เนื่องจากขาดฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่สมบูรณ์ รวมทั้งยังขาดรูปแบบบนเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐานที่จะสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง