ยูเอ็นประกาศ5ธ.ค.วันดินโลก

ยูเอ็นประกาศ5ธ.ค.วันดินโลก
7 ธันวาคม 2556
2,377

ยูเอ็นมีมติรับรองให้5ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันดินโลก เพื่อตระหนักทรัพยากรดินต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และอาหาร

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ว่า เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 255 ที่ประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงิน ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ได้มีมติรับรองข้อมติประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และปี 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils) เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดินตอ่การพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อรับมือกับความท้าทายจากการที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายเสข กล่าวว่า มติยูเอ็นในเรื่องนี้ สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 17 จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อ 2545 สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกกว่าหกหมื่นคนได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพิระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน

โดยที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประกาศวันดินโลกและปีดินสากล โดยกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกขององค์การ อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) ผลักดันให้มีการรับรองข้อมติจัดตั้งในการประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 38 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2556 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: