BAFS รับเงิน 1.6 พันล้าน ส่งลูกบริหารทรัพย์สิน BCP อายุสัญญา 20 ปี

BAFS รับเงิน 1.6 พันล้าน ส่งลูกบริหารทรัพย์สิน BCP อายุสัญญา 20 ปี

BAFS ส่งบริษัทย่อย FPT ลงนามสัญญาบริหารทรัพย์สิน โครงการท่อส่งน้ำมันกรุงเทพ-บางปะอิน แก่บริษัทลูกของ BCP มูลค่าโครงการ 1.6 พันล้าน ระยะเวลา 20 ปี

ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 ธ.ค.2564 บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิการบริหารทรัพย์สินสำหรับโครงการระบบท่อส่งน้ำมัน (ช่วงกรุงเทพ-บางปะอิน) กับ บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (BFPL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก กอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP

มูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการให้สิทธิรวมระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2584

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2564 ได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวแล้ว