กรมศุลฯ เว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้า

กรมศุลฯ เว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้า

กรมศุลกากรยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้จัดตั้ง และผู้ประกอบกิจการเขตปลอดอากร และขยายระยะเวลาการนำของเข้าเพื่อผ่านแดนหรือถ่ายลำออกไปนอกราชอาณาจักร

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร ได้มอบของขวัญปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ด้วยการเสนอกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายใดที่เสียค่าธรรมเนียมรายปี 2565 ไว้แล้ว สามารถขอคืนได้ที่สำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร ที่กำกับดูแลคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาตและเขตปลอดอากร

นอกจากนี้ ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมด หรือแต่บางส่วน สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำหรือของที่ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 103 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2565

ทั้งนี้  เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำในด้านการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำของเข้ามา เพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำออกไปนอกราชอาณาจักร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำแสดงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุให้ไม่อาจปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 102 วรรคสอง และมาตรา 103 ต่ออธิบดีกรมศุลกากร เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความจำเป็น

สำหรับกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อรัฐมนตรีลงนาม และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์