"นายกฯ" ถก ก.ตร. นัดสุดท้าย สรุปรายงานไล่ ตร.นอกแถวทั้งปี 250 นาย

"นายกฯ" ถก ก.ตร. นัดสุดท้าย สรุปรายงานไล่ ตร.นอกแถวทั้งปี 250 นาย

พล.อ.ประยุทธ์ ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ นัดสุดท้ายของปี 2564 ขอบคุณตำรวจทำหน้าที่ดูแลประชาชน ฟังรายงาน ข้าราชการตำรวจถูกลงโทษ จำนวน 250 นาย ไล่ออกจากราชการ จำนวน 192 นาย ปลดออกจากราชการ จำนวน 49 นาย และให้ออกจากราชการ จำนวน 9 นาย

29 ธ.ค.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 13/2564

ก่อนเข้าประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับชมนิทรรศการของขวัญปีใหม่ 2565 จากใจรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเมื่อประชุมได้พิจารณาตามวาระการประชุม ประกอบด้วยการพิจารณาวินัยตามเรื่องที่มอบหมาย, การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ขอลาออก , การเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนในระดับ ส.6,การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายในห้วงที่มิได้ปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 20 ราย ,การพิจารณาเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เทียบเท่าอธิบดี , การแต่งตั้งอนุกรรมการ ก.ตร. และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโลกวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) พร้อมกับรับฟังรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านต่างๆ

"นายกฯ" ถก ก.ตร. นัดสุดท้าย สรุปรายงานไล่ ตร.นอกแถวทั้งปี 250 นาย

โดยคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ของข้าราชการตำรวจ เดือน ธ.ค. 2564 มีข้าราชการตำรวจลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 28 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 26 นาย และปลดออกจากราชการ จำนวน 2 นาย ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. 64 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 250 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 192 นาย ปลดออกจากราชการ จำนวน 49 นาย และให้ออกจากราชการ จำนวน 9 นาย

 

"นายกฯ" ถก ก.ตร. นัดสุดท้าย สรุปรายงานไล่ ตร.นอกแถวทั้งปี 250 นาย

ภายหลังการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุม ก.ตร.เป็นครั้งสุดท้ายของปี 2564 ซึ่งได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการพัฒนาทุกมิติในช่วงที่ผ่านมา นั้นคือการปฏิรูปตำรวจอย่างหนึ่งที่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อความาเป็นธรรม ปรับรูปแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิสูจน์ทราบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกอย่างมีความก้าวหน้าตามลำดับผมได้ขอบคุณในฐานะนายกฯ และฐานะประธาน ก.ตร. ขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอบคุณไปยังกำลังพลชั้นผู้น้อย ฝากเน้นย้ำดูแลสวัสดิการของบุคลากรทุกคนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

“ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เราต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส ส่งกำลังใจให้ตำรวจ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งการรักษาความมั่นคงภายในและการปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนที่มีภาระหนักยิ่ง แต่รัฐบาลได้เตรียมแผนงานไว้แล้วมีการเตรียมการ เมื่อถึงเวลาปฏิบัติได้ทันที และขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่อวยพรปีใหม่ให้ผมและครอบครัวเช่นเดียวกัน ผมก็ได้อวยพรกลับไปให้ทุกอย่างกลับไปสู่เข้าเป็นร้อยเท่าพันทวี” นายกฯกล่าว