แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 591,860.00

แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 591,860.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ประกาศราคาแร่     
     
    (บาท / หน่วย)
1.สังกะสี เมตริกตันละ 120,030.00
2.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 591,860.00
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 27 ธันวาคม 2564  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564    
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
     
     
     

แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 591,860.00