ตะกั่ว เมตริกตันละ 77,670.00 ทองคำ กรัมละ 1,949.69

ตะกั่ว เมตริกตันละ 77,670.00 ทองคำ กรัมละ 1,949.69

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ประกาศราคาแร่     
     
    (บาท / หน่วย)
1.ตะกั่ว เมตริกตันละ 77,670.00
2.ทองคำ กรัมละ 1,949.69
3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 593,770.00
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 24 ธันวาคม 2564  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564    
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่