ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่ง คลังเพิกถอนใบอนุญาต บริษัท บิทคอยน์​ จำกัด

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่ง คลังเพิกถอนใบอนุญาต บริษัท บิทคอยน์​ จำกัด

ราชกิจจานุเบกษาวันนี้เผยแพร่คำสั่งกระทรวงการคลัง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคอยน์ จำกัด​ ระบุ​​ หากบริษัทไม่เห็นด้วยมีสิทธิเสนอคําฟ้องยื่นต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ วันที่ 30 พ.ย.2564 ราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่ คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1909/2564 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคอยน์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี

มีเนื้อหาว่า ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัท บิทคอยน์ จำกัด(“บริษัท”) ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตตามข้อ 7 (3)

ประกอบกับ ข้อ 3 (2) ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศกระทรวงการคลัง”)

โดยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ลดทุนจนทำให้ทุนจดทะเบียน ซึ่งชำระแล้วของบริษัทเหลือเพียง 12.5 ล้านบาท และ 3.125 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 20/2561 เรื่อง การกำหนด ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประกอบกับข้อ 3 (1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 32/2563 เรื่อง การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกวาจำนวน 50 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถ ดำรงคุณสมบัติในเรื่องการมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าจำนวนที่คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) กำหนดได้

นอกจากนี้ บริษัทได้หยุด ประกอบธุรกิจและทิ้งร้างบริษัทเกินกว่า 15 วันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจะไม่ประกอบธุรกิจต่อไป รวมทั้งปลดพนักงานทั้งหมดและไม่สามารถติดต่อกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน ตามข้อ 2 (2) และข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 9/2564 เรื่อง กำหนดเวลาการหยุดประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต

อันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอาจถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 (“ประกาศ กธ. 9/2564”)

ดังนั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 จึงได้มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่า สมควรเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขาย คริปโทเคอร์เรนซี และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ 7 ของประกาศกระทรวงการคลัง และข้อ 2 (2) และข้อ 3 ของประกาศ กธ. 9/2564

จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 34 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี เลขที่ 310180010000 และ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล เลขที่ 310280010007 ของบริษัท

อย่างไรก็ดี หากบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ มีสิทธิเสนอคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครอง ที่มีเขตอำนาจภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564