PTT ตั้งบริษัทย่อย ReAcc ลุยธุรกิจซื้อขายพลังงานสะอาด

PTT ตั้งบริษัทย่อย ReAcc ลุยธุรกิจซื้อขายพลังงานสะอาด

PTT เผย Alpha Com บริษัทลูก จัดตั้งบริษัทย่อย ReAcc ลุยธุรกิจซื้อขายพลังงานสะอาด-ความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจก หนุนกลยุทธ์การเติบโตแบบ New S-Curve ของบริษัท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด (Alpha Com) (บริษัทย่อยซึ่ง ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด) ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 11 ต.ค.2564 มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท รี แอค จำกัด (ReAcc) โดย Apha Com ถือหุ้นร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียน 29,000,000 บาท

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเป็นตัวแทนให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาด และความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจก (Climate Neutrality) ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มให้แก่บริษัทที่มีเป้าหมายและต้องการจัดหาพลังงานหมุนเวียน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานดังกล่าวได้ง่าย

โดยมีบริการหลัก อาทิ การซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates หรือ RECs) ระบบในการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนกับรถยนต์ไฟฟ้า

การพัฒนาธุรกิจดังกล่าวสอดคล้อง ตามกลยุทธ์ New S-Curve ของ ปตท. ในธุรกิจทางด้านพลังงานหมุนเวียน โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวแล้วเสร็จวันที่ 29 พ.ย.2564

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

แต่เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทย่อยนั้น ซึ่งรายการดังกล่าวส่งผลให้ ReAcc เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.