ทองคำ กรัมละ 1,916.21 แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 559,500.00

ทองคำ กรัมละ 1,916.21 แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ	559,500.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคาแร่     
     
    (บาท / หน่วย)
1.ทองคำ กรัมละ 1,916.21
2.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 559,500.00
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
     
     
     

ทองคำ กรัมละ 1,916.21 แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ	559,500.00