หนุนเกษตรกรพิษณุโลก ปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ 

หนุนเกษตรกรพิษณุโลก ปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร ในการปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพ พร้อมดูแลเกษตรกรอย่างทั่วถึง

นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก สังกัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว แต่เดิมขึ้นกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1พิษณุโลก ในปี 2545 และได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกกรมส่งเสริมการเกษตร และในปี 2549 จึงได้มาสังกัดกรมการข้าว บทบาทและภารกิจของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ภารกิจหลักคือ การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย รวมทั้งส่งเสริมด้านการผลิตข้าวคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร ในฐานะของกรมการข้าวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

อีกทั้งยังมีโครงการสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น โครงระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด รวมถึงศูนย์ข้าวชุมชน ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกต้องส่งเสริมพัฒนาเพื่อให้มีเมล็ดพันธุ์ดีสำหรับใช้ในประเทศให้พอพียง

หนุนเกษตรกรพิษณุโลก ปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  จำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ พิษณุโลก 2 พันธุ์ กข79 และ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งในปี 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อยู่ที่  4,500 ตัน โดย ผลิตพันธุ์ พิษณุโลก 2  จำนวน 2,500 ตัน พันธุ์ กข79 จำนวน  1,200 ตัน  และพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน  800 ตัน ในส่วนของการผลิตของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มีกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกับกรมการข้าวทั้งหมด 10 กลุ่ม มีพื้นที่ประมาณ 6,000-7,000 ไร่ โครงการที่ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ดูแลมีทั้งหมด 16 โครงการ 

นอกจากนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก รับผิดชอบงานด้านข้าวทั้งหมดในพื้นที่ที่รับผิดชอบคือจังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ทำนา 1 ล้าน 5 แสนไร่ จุดเด่นของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก คือ เจ้าหน้าที่จะให้ความสำคัญ ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรด้วยความเป็นกันเอง โดยการทำงานแบบมีส่วนร่วม แบ่งการทำงานเป็น 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย แต่ละกลุ่ม แต่ละฝ่ายทำงานในภารกิจที่ได้รับผิดชอบ มีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มงานซึ่งกันและกัน

หนุนเกษตรกรพิษณุโลก ปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ 

 

ช่วยกันทำงานโดยมีเป้าหมายให้สำเร็จ ตามนโยบายของกรมการข้าว อีกทั้งยังได้เข้ามาเพิ่มโอกาสในการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน เพิ่มแรงจูงใจในการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก มีการพัฒนาการปลูกข้าวที่ประสบความสำเร็จขึ้นไปอีกขั้น เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกข้าว และยืนอยู่ได้บนอาชีพการทำนาที่มั่นคง

อย่างไรก็ตาม การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ผลผลิตข้าวทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพสูงขึ้น ทำให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จึงมีเป้าหมายในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์เพื่อตอบสนองความ ต่อความต้องการของเกษตรกรทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย