ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,310.00 สังกะสี เมตริกตันละ 113,170.00

ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,310.00 สังกะสี เมตริกตันละ 113,170.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคาแร่     
     
    (บาท / หน่วย)
1.ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,310.00
2.สังกะสี เมตริกตันละ 113,170.00
3.ทองคำ กรัมละ 1,902.33
4.เงิน กรัมละ 25.32
5.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 575,720.00
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 24พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
     
     

ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,310.00 สังกะสี เมตริกตันละ 113,170.00