เช็คด่วน "ประกันสังคม" บอกวิธีคำนวณ "เงินบำเหน็จ" และ "เงินบำนาญ"

เช็คด่วน "ประกันสังคม" บอกวิธีคำนวณ "เงินบำเหน็จ" และ "เงินบำนาญ"

ตรวจสอบ เช็คด่วน "ประกันสังคม" บอกวิธีคำนวณ "เงินบำเหน็จ" และ "เงินบำนาญ"

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน อธิบาย เงินประกันสังคมที่จ่ายกันอยู่ทุก ๆ เดือน ส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้ออมยามเกษียณ หรือที่เรียกกันว่า เงินบำเหน็จ และ เงินบำนาญ ชราภาพ

ต้องรู้! สิทธิประโยชน์จากส่วนนี้ได้เมื่อไหร่ และคิดเป็นจำนวนกันอย่างไร ดังนี้
 

เงินบําเหน็จ
จ่ายครั้งเดียวก้อนเดียว
ส่งเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน (15 ปี)
มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย

คํานวณสิทธิที่ได้รับ
จ่ายสบทบน้อยกว่า 12 เดือน
ได้เงินสมทบเท่าที่ผู้ประกันตนจ่าย ได้รับเงินออมชราภาพของผู้ประกันตนฝ่ายเดียว

จ่ายสบทบตั้งแต่ 12-179 เดือน
เงินออมชราภาพของผู้ประกันตน + เงินสมทบนายจ้าง + ผลประโยชน์ตอบแทน

เงินบํานาญ
จ่ายรายเดือนตลอดชีพ
ส่งเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป
มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

คํานวณสิทธิที่ได้รับ
จ่ายสมทบ 180 เดือน (15 ปี) พอดี 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
ที่จ่ายประกันสังคม (คํานวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำ 1,650 บาท
สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท)

จ่ายสบทบเกิน 180 เดือน (15 ปี)
บวกเพิ่มปีละ 1.5% ต่อปี