ทองคำ กรัมละ 1,950.64 แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 568,910.00

ทองคำ กรัมละ 1,950.64 แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ	568,910.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคาแร่       
       
    (บาท / หน่วย)  
1.ตะกั่ว เมตริกตันละ 73,030.00  
2.สังกะสี เมตริกตันละ 104,430.00  
3.ทองคำ กรัมละ 1,950.64  
4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 568,910.00  
       
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป
       
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564      
       
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่    
       

ทองคำ กรัมละ 1,950.64 แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ	568,910.00