"การบินไทย" 9 เดือนปี 64 พลิกกำไร 51,121 ล้านบาท

"การบินไทย" 9 เดือนปี 64 พลิกกำไร 51,121 ล้านบาท

"การบินไทย" กางงบ 9 เดือนแรกปี 64 กำไรสุทธิ 51,121 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนขาดทุน 49,552 ล้านบาท ฝั่งรายได้รวมอยู่ที่ 14,990 ล้านบาท ลดลง 66.1% จากปีก่อน จากผลกระทบมาตรการจำกัดการเดินทาง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2564 จำนวน 51,115 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนสุทธิ 49,561 ล้านบาท

โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 51,121 ล้านบาท จากปีก่อนขาดทุน 49,552 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 23.42 บาท ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนต่อหุ้น 22.70 บาท

โดยมีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อม และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) เป็นลบจำนวน 9,639 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5,044 ล้านบาท อัตรากำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อม และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA Margin) เท่ากับ -64.2% เปรียบเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ -10.4%

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 14,990 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 29,230 ล้านบาท หรือ 66.1% สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลง 29,185 ล้านบาท (76.5%) รายได้จากการบริการอื่นๆ ลดลง 1,288 ล้านบาท (24.1%) เนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทาง ระหว่างประเทศทั้งของประเทศไทย และประเทศต่างๆ

แต่มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 1,243 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการรับรู้รายได้ที่เกิดจากการหักกลบลบหนี้ ค่าบริการรายเดือนและการซ่อมบำรุงตามสัญญาที่ค้างชำระตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทเรียกร้องค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการชำรุดของเครื่องยนต์

สำหรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 36,481 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 41,695 ล้านบาท (53.3%) เนื่องจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่แปรผันตามปริมาณการผลิต และหรือปริมาณการขนส่งลดลง และถึงแม้จะมีการดำเนินมาตรการเพื่อลดค่าใช้ง่ายที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง

แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปจากการที่ไม่สามารถทำการบินได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดทุนจากการดำเนินงานไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 21,491 ล้านบาท แต่ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 12,465 ล้านบาท (36.7%)

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์