รวม "มาตรการเยียวยา" ล่าสุด เช็คให้พร้อมเข้าเกณฑ์รับสิทธิโครงการไหนบ้าง

รวม "มาตรการเยียวยา" ล่าสุด เช็คให้พร้อมเข้าเกณฑ์รับสิทธิโครงการไหนบ้าง

สรุป "มาตรการเยียวยา" ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.2564) เช็คให้พร้อมเข้าเกณฑ์รับสิทธิโครงการ เยียวยาผู้ประกันตน ม.33 39 40 , เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ , ช่วยเหลือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.

สรุป "มาตรการเยียวยา" ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.2564) เช็คให้พร้อมเข้าเกณฑ์รับสิทธิโครงการไหนบ้าง

 

1.เยียวยาผู้ประกันตน ม.33 39 40 รับเงิน 5,000-10,000 บาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- รีบเช็ค! วันนี้ วันสุดท้าย ประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40

- เช็คเลย! กลุ่มไหนได้ก่อน"เงินเยียวยาแท็กซี่" วินจยย. รอบแรก 5,000 และ 10,000

- เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร อัพเดทล่าสุด “เงินช่วยเหลือชาวนา" ไร่ละ 1,000 บาท

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ตกหล่น ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ในพื้นที่ 9 กิจการ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือนายจ้าง โดยมีผู้ประกันตน ม.33, 39 และ 40 จำนวนเกือบ 12 ล้านคนรับเยียวยาสูงสุด 10,000 บาท

 

ผู้ประกันตนในกลุ่มตกหล่นสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิผ่าน เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th ได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค.2564  และทางประกันสังคมจะเริ่มประกาศผลการยื่นทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่ 7-10 พ.ย.2564 นี้

 

ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 (คลิกที่นี่)

ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 (คลิกที่นี่)

ตรวจสอบสถานะสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 (คลิกที่นี่)

 

2.เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ อายุ 65 ปี รับเงิน 5,000-10,000 บาท

 

ผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) มีศักยภาพในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

 

กรณีรถเช่าขับ กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือหรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับสิทธิทราบ และดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ

 

 

 

กำหนดระยะเวลาการโอนออกเป็น 2 รอบ

 

  • รอบแรก ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล

  • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารการลงทะเบียน

 

สำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน

 

ส่วนผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน 16 จังหวัด  กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

 

3.ศูนย์เด็กเล็กสังกัด อปท.รับเงิน 2,000 บาท/คน

 

สำหรับการช่วยเหลือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 660,318 คน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวม 18,540 แห่งตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 รายละ 2,000 บาทต่อคน ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็น 1,389,722 คน

 

สำหรับความคืบหน้าของโครงการบรรเทาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนเงิน 2,000 บาท/เด็กนักเรียน 1 คน

 

  • เด็กเล็กที่มีสิทธิรับเงินในครั้งนี้ต้องเป็นนักเรียนของศูนย์ฯ ในภาคเรียนที่ 1/2564 (มีชื่อในระบบ LEC ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564) 
  • กรณีเด็กเป็นต่างชาติ ต่างด้าว ที่มีชื่อในระบบ LEC ต้องใช้เอกสารหลักฐานประจำตัวของเด็กที่ทางราชการไทยออกให้ ยื่นประกอบเพื่อการรับเงินในครั้งนี้
  • เริ่มโอน/จ่าย ให้ผู้ปกครองตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 เป็นต้นไป

 

4.เยียวยาช่วยเหลือชาวนาต่างๆ รับเงินไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่

 

เงื่อนไขจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา

 

โครงการดังกล่าว รวมวงเงินทั้งสิ้น 54,972,72 ล้านบาท โดยจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามรายละเอียดดังนี้

 

  • จ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท

  • จำกัดไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน หรือไม่เกิน 20,000 บาท

 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65  (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม  2564  ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

ขั้นตอน-ช่องทางเช็คเงิน

 

  1. เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com
  2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา

 

สำหรับผู้ที่ได้รับเงินระบบจะขึ้นข้อมูลว่า “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” โดยจะแสดงชื่อโครงการ, เลขที่บัญชี, วันที่โอน, สาขา ธ.ก.ส. และสถานะ