ตะกั่ว เมตริกตันละ 82,390.00 สังกะสี เมตริกตันละ 116,390.00

ตะกั่ว เมตริกตันละ 82,390.00 สังกะสี เมตริกตันละ 116,390.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ประกาศราคาแร่       
       
    (บาท / หน่วย)  
1.ตะกั่ว เมตริกตันละ 82,390.00  
2.สังกะสี เมตริกตันละ 116,390.00  
3.ทองคำ กรัมละ 1,924.20  
4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 596,410.00  
       
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 26 ตุลาคม 2564  เป็นต้นไป
       
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564      
       
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่    
       

ตะกั่ว เมตริกตันละ 82,390.00 สังกะสี เมตริกตันละ 116,390.00