เช็ค 6 มาตรการ "คลายล็อกดาวน์" กิจการในกรุงเทพฯ หลังลดเวลา "เคอร์ฟิวล่าสุด"

เช็ค 6 มาตรการ "คลายล็อกดาวน์" กิจการในกรุงเทพฯ หลังลดเวลา "เคอร์ฟิวล่าสุด"

อัพเดท 6 มาตรการ "คลายล็อกดาวน์" กิจการ-กิจกรรมในกรุงเทพฯ หลังลดเวลา "เคอร์ฟิวล่าสุด" เริ่ม 16 ต.ค. เช็ครายละเอียดที่นี่!

ภายหลังวันที่ 15 ต.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 44) โดยในประกาศดังกล่าวได้ระบุถึงมติคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 30/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อปรับมาตรการสำหรับกิจการ กิจกรรม ในกรุงเทพฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบับ 44 รวมถึงเป็นการปรับปรุงและผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับภาพรวมของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในภูมิภาคอื่นๆของโลก 

ขณะเดียวกันในประกาศดังกล่าว ยังสอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35)ในการปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564

อ่านที่เกี่ยวข้อง : เช็คประกาศราชกิจจาฯ คลายล็อกดาวน์-ลดเวลา "เคอร์ฟิวล่าสุด" มีผล 16 ต.ค. 

ทั้งนี้ ในประกาศ กทม.ฉบับ 44 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1.ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สวนสาธารณะ เปิดได้ตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. 

2.ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด เปิดจำหน่ายสินค้าได้ทุกประเภท ตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. (เครื่องเล่นในสถานที่ดังกล่าวเปิดได้ แต่ต้องให้เขตพื้นที่อนุญาต) สำหรับร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการเวลากลางคืน ให้ปิดตั้งแต่เวลา 22.00 – 03.00 น.

3.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แบบไป-กลับ สามารถเปิดให้บริการได้ โดยขออนุญาตสำนักอนามัย กทม. (ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และต้องสุ่มตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห์)

4.โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ เปิดให้บริการประชุม สัมมนา หรือจัดงานพิธีตามประเพณีได้ จนถึงเวลา 22.00 น. โดยห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้จัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด จัดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อระบายอากาศและปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยที่กำหนด 

5.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดให้บริการประชุม สัมมนา หรือจัดงานพิธีตามประเพณีได้ จนถึงเวลา 22.00 น. โดยห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้จัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และยังคงปิดให้บริการส่วนที่เป็นร้านเกม ตู้เกม เครื่องเล่น สวนสนุก สวนน้ำ 

6.สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ภายนอกอาคาร ให้สำนักงานเขตพื้นที่ประเมินและพิจารณาอนุญาต

ทั้งนี้ ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า 50 คน

อ่านที่เกี่ยวข้อง : เช็คประกาศ กทม.ฉบับ 44 ขยายเวลาปิดกิจการไม่เกิน 4 ทุ่มเริ่ม 16 ต.ค.นี้