ครม. เห็นชอบจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca จากฮังการี จำนวน 400,000 โดส

ครม. เห็นชอบจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca จากฮังการี จำนวน 400,000 โดส

ครม. เห็นชอบจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca จากฮังการี จำนวน 400,000 โดส พร้อมอนุมัติให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญา ชี้ เป็นไปตามแผน ให้ครบ 126.2 ล้านโดส

วันนี้ (5 ตุลาคม 2564) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ AstraZeneca จากฮังการี จำนวน 400,000 โดส พร้อมอนุมัติให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามในร่าง Bilateral Agreement ระหว่างฮังการีกับไทย และร่าง Tripartite Agreement ระหว่างฮังการี ไทย และ AstraZeneca

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การจัดซื้อวัคซีนจากฮังการี จะมีการลงนามในร่าง Bilateral Agreement ระหว่างฮังการีและไทย สาระสำคัญของร่างประกอบไปด้วย

  1. การขนส่งวัคซีน
  2. กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง
  3. การรักษาความลับ
  4. กฎหมายที่ใช้บังคับและการยุติข้อพิพาท
  5. Indirect taxes/VAT มีการลงนามและร่าง Tripartite Agreement  ระหว่างฮังการี ไทย และ AstraZeneca ซึ่งจะใช้ร่างเอกสารแบบเดียวกันที่ไทยจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca จากราชอาณาจักรสเปนเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

โดยมีสาระสำคัญ

  1. Indirect taxes/VAT
  2. การส่งมอบ
  3. กฎหมายที่ใช้บังคับ

“การจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมเป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบ 126.2 ล้านโดส มั่นใจว่าปีนี้จะสามารถฉีดวัคซีนให้ได้อย่างร้อยละ 70 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายภายในเดือนธันวาคม 2564 ”  นายธนกรฯ  กล่าว