"ปลัดมหาดไทย"ลงนามให้“นายก-ส.อบต.”พ้นเก้าอี้ เหตุ กกต.จะจัดเลือกตั้งใหม่

"ปลัดมหาดไทย"ลงนามให้“นายก-ส.อบต.”พ้นเก้าอี้ เหตุ กกต.จะจัดเลือกตั้งใหม่

“ปลัด มท.” ลงนามคำสั่งด่วนที่สุดถึงทุกจังหวัด ให้ “นายก อบต.” พร้อมสมาชิก อบต.ทั่วประเทศ พ้นเก้าอี้ เหตุ กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่ 1 ต.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2 ว/5540 เรื่อง การพ้นตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และนายก อบต. เรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่า ตามที่ได้แจ้งแผนการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า เมื่อ กกต.ได้มีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีผลทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลภายหลังจากการพ้นตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้การพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวให้ อบต.ทราบ

"ปลัดมหาดไทย"ลงนามให้“นายก-ส.อบต.”พ้นเก้าอี้ เหตุ กกต.จะจัดเลือกตั้งใหม่