"ชลน่าน"ดักคอรัฐบาลอย่าลักไก่ "พ.ร.ก.โรคติดต่อ" นิรโทษฝ่ายบริหาร

"ชลน่าน"ดักคอรัฐบาลอย่าลักไก่ "พ.ร.ก.โรคติดต่อ" นิรโทษฝ่ายบริหาร

"ชลน่าน" เผย "ร่างพ.ร.ก.โรคติดต่อ" รัฐบาล เอาบทบัญญัติบางประการจาก "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" มาไว้ ชี้ มีการคุ้มครองจนท. ถูกฟ้องทางปกครอง ไม่ต้องชดเชย ความเสียหาย ระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉิน ดักคอ อย่าลักไก่ นิรโทษฝ่ายบริหาร หลังเขียนกม.ครอบคลุม

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพ.ร.ก แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ โรคติดต่อ 2558 พ.ศ. .... ว่า จากการพิจารณาพบว่า สาระสำคัญมีการแยกบริหารสถานการณ์โรคติดต่อกรณีปกติและกรณีที่มีความรุนแรง โดยรัฐบาลนำเอาบทบัญญัติบางประการจาก พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) พ.ศ. 2548 มาบัญญัติไว้

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า การประกาศและการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จัดตั้ง คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดยนายกฯ เป็นประธาน ทำหน้าที่คล้าย ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. กำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน ระงับ ควบคุมหรือขจัดโรคติดต่อ ให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็วการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการถูกฟ้องทางปกครองและไม่ต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า คำถามที่ต้องถาม รัฐไม่ต้องชดเชยความเสียหาย คุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนทุกระดับ หรือไม่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเมือง ที่ออกนโยบายผิดพลาดเป็นผลการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันหรือควบคุมโรค ทำให้เกิดความเสียหายได้รับการคุ้มครองหรือไม่ มีเจตนาที่จะนิรโทษกรรมให้กับฝ่ายการเมืองใช่หรือไม่ เพราะการเขียนกฎหมายเช่นนี้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอย่างเห็นได้ชัด การให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข มีความไม่พร้อมหลายๆ ด้านอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

“โดยหลักของสิทธิในชีวิตและร่างกาย ตามรัฐธรรมนูญแล้วทุกคนต้องได้รับการคุ้มครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้น จากรัฐทั้ง ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  ผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่โดยสุจริต ไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่เลือกปฏิบัติ ต้องได้รับความคุ้มครองไม่มีความผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัย ก่อนที่จะนำทูลเกล้าฯ หวังว่าผู้เกี่ยวข้องควรทบทวนในประเด็นเหล่านี้” นพ.ชลน่าน กล่าว