‘สารัชถ์’ ยกทีมนั่งบอร์ด INTUCH

‘สารัชถ์’ ยกทีมนั่งบอร์ด INTUCH

บอร์ด INTUCH เห็นชอบแต่งตั้ง 4 กรรมการอิสระ และอีก 4 ตัวแทนผู้ถือหุ้นจาก GULF "สารัชถ์-ยุพาพิน-บังอร-สมิทธ์" มีผล 1 ต.ค.64

นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 6 ก.ย.2564 เวลา 17.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน โดยการลาออกจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.2564 เป็นต้นไป โดยมีรายนามดังนี้

1) นายกานต์ ตระกูลฮุน

2) นายสมชาย ศุภธาดา

3) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

4) นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน

5) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

6) นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล

7) นายสมประสงค์ บุญยะชัย

2. เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 8 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 7 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 1 ต.ค. โดยมีรายนามดังนี้

กรรมการอิสระ

1) นายกานต์ ตระกูลฮุน

2) นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล

3) นายคณิต วัลยะเพ็ชร์

4) นางวรางค์ ไชยวรรณ

กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้น

5) นายสารัชถ์ รัตนาวะดี

6) นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์

7) นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ

8) นายสมิทธ์ พนมยงค์