'ไทยสร้างไทย'ชี้ข้อกำหนดฉ.29ขัด 'รธน.' อำนาจศาลสั่งปิดIP address ข่าวปลอม ไม่ใช่'กสทช.'

'ไทยสร้างไทย'ชี้ข้อกำหนดฉ.29ขัด 'รธน.' อำนาจศาลสั่งปิดIP address ข่าวปลอม ไม่ใช่'กสทช.'

"โภคิน" นำออกแถลงการณ์ "ไทยสร้างไทย" จี้ "นายกฯ" เลิกข้อกำหนด ฉ.29 ขัดรัฐธรรมนูญ จำกัดเสรีภาพปชช. ชี้ ม.194 ศาล เป็นผู้วินิจฉัย ข้อความใดสร้างความหวาดกลัว หรือใครเจตนาบิดเบือน ไม่ใช่อำนาจกสทช.

พรรคไทยสร้างไทย นำโดยนายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมข้อมูล นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการ ศูนย์นโยบาย และนายเจตุบัญชา อำรุงจิตชัยรองโฆษก ร่วมแถลงการณ์ถึงจุดยืนของพรรคต่อข้อกำหนดฉบับที่ 29 โดยมีสาระสำคัญว่า

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนามตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. 2548 ออกข้อกำหนดฉบับที่ 29 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นั้น

พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่าแม้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. 2548 มาตรา 9 จะให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการออกข้อกำหนดที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายแรงมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นการจำกัดเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ตาม แต่อำนาจการวินิจฉัยว่าข่าวหรือข้อความใดจะทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือผู้กระทำมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือไม่เป็นอำนาจของศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 194

162764280465

ดังนั้น การที่นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดข้อ 2 ให้อำนาจสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีอำนาจสั่งระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่ไอพี (IP address) หากเห็นว่ามีการเผยแพร่ข้อความหรือข้อมูลข่าวสารที่ขัดต่อข้อกำหนดข้อ 2 ผ่านเลขที่อยู่ IP ดังกล่าว อันถือเป็นการให้อำนาจกับสำนักงาน กสทช. มีอำนาจวินิจฉัยว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อ 1 ซึ่งเป็นอำนาจของศาลยุติธรรมโดยจะต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อกำหนดดังกล่าวจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่อาจใช้บังคับได้

พรรคไทยสร้างไทยจึงขอให้นายกรัฐมนตรียกเลิกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..2548 (ฉบับที่ 29 ) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ขัดต่อหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทันที รวมทั้งขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีได้เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการ